Construction of a cross-species cell landscape at single-cell level

Renying Wang, Peijing Zhang, Jingjing Wang, Lifeng Ma, Weigao E, Shengbao Suo, Mengmeng Jiang, Jiaqi Li, Haide Chen, Huiyu Sun, Lijiang Fei, Ziming Zhou, Yincong Zhou, Yao Chen, Weiqi Zhang, Xinru Wang, Yuqing Mei, Zhongyi Sun, Chengxuan Yu, Jikai Shao, Yuting Fu, Yanyu Xiao, Fang Ye, Xing Fang, Hanyu Wu, Qile Guo, Xiunan Fang, Xia Li, Xianzhi Gao, Dan Wang, Peng-Fei Xu, Rui Zeng, Gang Xu, Lijun Zhu, Lie Wang, Jing Qu, Dan Zhang, Hongwei Ouyang, He Huang, Ming Chen, Shyh-Chang NG, Guang-Hui Liu, Guo-Cheng Yuan, Guoji Guo, Xiaoping Han

Nucleic Acids Research, gkac633, https://doi.org/10.1093/nar/gkac633

How many cell types are there in nature? How do they change during the lifecycle? These are two fundamental questions that researchers have been trying to understand in the area of biology. In this study, single-cell mRNA-sequencing data were used to profile over 2.6 million individual cells from mice, zebrafish, and Drosophila at different life stages, 1.3 million of which were newly collected. The comprehensive datasets allow investigators to construct a cross-species cell landscape that helps to reveal the conservation and diversity of cell taxonomies at genetic and regulatory levels. The resources in this study are assembled into a publicly available website at http://bis.zju.edu.cn/cellatlas/.

Free Full Text